Mayroong Pag-asa sa Gitna ng Kahirapan sa mga Kaanib sa Church of Christ

Mayroong Pag-asa sa Gitna ng Kahirapn sa mga Kaanib sa Church of Christ

Prepared by: Ptr. Doods Agravante

 1. Ang Panginoon ay hindi nangako ng lubusang kapayapaan at kagalakan sa mga nasa Kanyang Iglesia. 
  1. Karanasan ng Kanyang mga alagad, kasama Nya (Mk. 4:35-41).  B
  2. Makakaranas pa rin ng kapighatian (Juan 16:33). 
  3. Higit sa huling araw (II Tim. 3:1-5; Efeso 5:15-17).
 2. Ano ang pangko ng Diyos sa mga nananangan sa Kanyang Iglesya? 
  1. Di pagkukulangin at di pababayaan (Heb. 13:5). 
  2. Siya ay palaging sasaatin (Matt. 28:20). 
  3. Siya ang ating kalakasan (Awit 27:1).
 3. Utos ng Diyos sa mga dalahing nagpapahirap sa atin. 
  1. Ipagkatiwala lahat sa Kanya (I Pet. 5:7). 
  2. Huwag manalig sa sarili (Kaw. 3:5-8). 
  3. Magtiwla tayo sa Kanya at huwag matakot (Isa. 12:2; 40:10).
 4. Ang pangako ng Diyos sa mga anak Niyang matapat at magtitiis hanggang wakas. 
  1. Maliligtas (Matt. 24:13). 
  2. uputungan ng korona (Apoc 2:10).
 5. Ang ganti sa mga nagsiurong at di nagtiis 
  1. Di kalulugdan (Heb. 10:38).  B.  Walang bahagi sa buhay na walang hanggan (Apoc. 21:8).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: