Ang tunay na Diyos at ang Trinidad

Ang tunay na Diyos at ang Trinidad

Prepared by: Ptr. Doods Agravante

 1. Ano ang tunay na kalagayan ng Diyos na dapat sambahain nating mga tao?
  1. Ang Diyos ay Espirito (juan 4:24).
  2. Hindi nakikita ng mata (Rom. 1:19-20).
 2. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mg diyos-diyosang inukit ng tao?
  1. Huwag isiping gayon Siya (Gawa 17;29).
  2. Siya ay buhay at hindi patay (Awit 115:4-8).
 3. Ano naman ang iniuutos ng Diyos sa mga diyos-diyosang ginawa ng tao?
  1. Huwag magkaroon (Exodo 20:3)
  2. Huwag gagawa (Exodo 20:4).
  3. Huwag yuyukuran o paglilingkuran (Exodo 20:5).

  4.  Paano nationg natitiyak na mayroon ngan Diyos bagaman at di natin nakikita?

  1. Mga gawa ng Kanyang kamay (Awit 19:1-4).
  2. Sa hininga ng buhay ng tao (Job 12:7-10).

  5.  Tunay bang may trinidad ayon sa Biblia?

  1. Binabanggit sa bautismo (Matt. 3:15-17; Matt. 28:19).
  2. Binabanggit sa pagpapala (II Cor 13:14).
  3. Patotooni Hesus (Juan 10:30).
  4. Ang Diyos ay nagkatawang tao (juan 1:1-3; 14; Fil. 2:5-8).
  5. Kadiosan ng Espirito Santo (Gawa 5:3-4).
 4. Ano ang pananagutan natin sa ating Diyos?
  1. Paglingkuran (Awit 100:2-3).
  2. Sambahin (Awit 95:6-7).
  3. tupdin ang Kanyang utos (I Juan 5:3; Juan 14:15).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: